KOMUNALAC d.o.o.

Društvo za vodoopskrbu i odvodnju

Petra Svačića 5, Slunj

Tel: +385 47 777 202

Fax: +385 47 801 818

OIB: 68591579130  

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00


Obračun komunalnih usluga:

+385 47 801 815

radno vrijeme 11:00-15:00

Računovodstvo:

 +385 47 801 816

radno vrijeme 07:00-11:00


Prijava kvarova:

Glavni poslovođa:

+385 98 253 738

Monter: +385 98 253 879 

 

Zakoni i pravilnici koji se odnose na područje rada društva:

ZAKONI

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/2014)

Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012)

Zakon o uslugama (NN 80/2011)

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/2011)

Zakon o hrani (NN 81/2013, 14/2014)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/2007, 113/2008, 43/2009, 130/2017)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/2008, 88/2010)

Zakon o kemikalijama (NN 18/2013)

Zakon o radu (NN 93/2014, 127/2017)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010)

Opći porezni zakon (NN 115/2016)

Zakon o porezu na dobit (NN 177/2004, 90/2005, 57/2006, 146/2008, 80/2010, 22/2012, 148/2013, 143/2014, 50/2016, 115/2015)

Zakon o koncesijama (NN 69/2017)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/2013, 148/2013, 143/2014, 115/2016)

Zakon o reviziji (NN 127/2017)

Zakon o računovodstvu (NN 78/2015, 134/2015, 120/2016)

UREDBE

Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/2010, 83/2012, 10/2014)

Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12, 151/2013)

Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građe­vina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109/2011)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/2008)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/1998, 137/2008)

Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesije na vodama i javnom vodnom dobru (NN 99/1996, 11/1998)

Uredba o objavama javne nabave (NN10/2012)

Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 83/2009)

PRAVILNICI

Pravilnik o posebni uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14)

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/12, 141/13, 128/15)

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu (NN 91/1997, 56/1998)

Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (NN 82/2002)

Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda (NN 97/2007)

Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 83/2010, 160/2013)

Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/2002)

Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/2015, 82/2017)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/2010, 79/2013, 9/2014)

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i crpljenih količina vode (NN 57/1996)

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (NN 78/1997, 92/1997, 65/2005)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/2008)

Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/1999, 6/2001, 14/2001)

Pravilnik o postupku i obavljanju obveznog informiranja javnosti i sudjelovanja korisnika voda u izradi planskih osnova upravljanja vodama (NN 70/2008)

Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/2007, 27/2008, 118/2009)

Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (NN 23/1994)

Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 23/1994, 93/2000)

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 38/1998)

Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/2007, 76/2012)

Pravilnik o vodnoj dokumentaciji (NN 13/2006)

Pravilnik o uvjetima i načinu skladištenja otrova skupine i koji djeluju u obliku plina (NN 92/1999, 72/2000)

Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave CPV (NN 6/2012)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 154/2014, 79/2015, 139/2015, 105/2016, 40/2017, 66/2017, 109/2017, 132/2017)

Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/1997, 114/2002, 126/2003, 144/2009)

Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere zna­nja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (NN 69/2005)

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 42/2005, 113/2006)

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/2005)

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/2006)

Pravilnik o porezu na dobit (NN 95/2005, 133/2007, 156/2008, 146/2009, 123/2010, 137/2011, 61/2012, 146/2012, 160/2013, 12/2014, 157/2014, 137/2015, 1/2017, 2/2018)

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/2013, 160/2013, 35/2014, 157/2014, 130/2015, 1/2017, 41/2017, 128/2017)

 

ODLUKE

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/2014)

Odluka o popisu voda I. reda (NN 79/2010)

Odluka o utvrđivanju slivnih područja (NN 20/1996, 98/1998, 5/1999)

 

OSTALO

Državni plan za zaštitu voda (NN 8/1999)

Strategija upravljanja vodama (NN 91/2008)

Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/1999, 86/1999, 12/2001)

© 2018 Komunalac d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates