KOMUNALAC d.o.o.

Društvo za vodopskrbu i odvodnju

Petra Svačića 5, Slunj

Tel: +385 47 777 202

Fax: +385 47 801 818

OIB: 68591579130  

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00


Obračun komunalnih usluga:

+385 47 801 815

radno vrijeme 11:00-15:00

Računovodstvo:

 +385 47 801 816

radno vrijeme 07:00-11:00


Prijava kvarova:

Glavni poslovođa:

+385 98 253 738

Monter: +385 98 253 879 

REPUBLIKA    HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/07-01/87

Ur.broj: 2133/04-07-2

Slunj, 07. studeni 2007.              

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba) i članak 11.  stavka 1. alineja 11 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 28/01, 8/05 i 6/06) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 25. sjednici održanoj dana 07. studenog 2007. godine donijelo je

ODLUKU

o komunalnim djelatnostima

i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja

 

Članak 1.

Ovom Odlukom definiraju se komunalne djelatnosti,  uvjeti i način njihovog obavljanja, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti i poslova na području Grada. 

Članak 2.

Na području Grada se, u smislu članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnim djelatnostima, obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti:

 1. opskrba pitkom vodom
 2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 3. održavanje čistoće
 4. odlaganje komunalnog otpada
 5. održavanje javnih površina
 6. održavanje nerazvrstanih cesta
 7. tržnice na malo (zelena tržnica i stočni sajam)
 8. održavanje groblja i prijevoz pokojnika
 9. obavljanje dimnjačarskih poslova
 10. javna rasvjeta.

Na području Grada se, temeljem članka 3. stavka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja obavljaju poslovi ukrašavanja Grada u vrijeme blagdana i prigodnih manifestacija.

 

 

Članak 3.

Komunalne djelatnosti na području Grada obavljaju se na slijedeći način:

 1. putem komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. kojeg je osnivač i isključivi vlasnik Grad Slunj
 2. temeljem koncesije dodijeljene pravnoj ili fizičkoj osobi 
 3. temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova zaključenog s pravnom ili fizičkom osobom.

 

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA OD SRANE KOMUNALNOG PODUZEĆA

 

Članak 4.

Komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Slunj obavlja slijedeće komunalne poslove:

1. opskrbu pitkom vodom

2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

3. odlaganje komunalnog otpada

4. tržnicu na malo (zelena tržnica i stočni sajam)

5. održavanje groblja

6. prigodno ukrašavanje grada.

Uvjeti i način obavljanja poslova iz prethodnog stavka uređeni su, pored odredbi  važećeg Zakona i na njemu zasnovanih propisa i:

-          Odlukom o načinu obavljanja poslova odlaganja komunalnog otpada („Glasnik Karlovačke županije“ 18/02)

-          Odlukom o organiziranju stočnog sajma („Glasnik Karlovačke županije“ 13/05)

-          Odlukom o upravljanju tržnicom na malo („Glasnik Karlovačke županije“ 6/02)

-          Odlukom o grobljima Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 14/99),

-          Odlukom o ukrašavanju Grada u vrijeme blagdana i prigodnih manifestacija („Glasnik Karlovačke županije“ 9/97),  

te internim aktima samog komunalnog poduzeća.

.

Članak 5.

Temeljem ove Odluke Komunalac d.o.o. Slunj pored komunalnih poslova iz prethodnog članka preuzima obavljanje slijedećih komunalnih poslova:

-           skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta 

-          održavanje javnih površina uključujući i održavanje nogostupa u zimskim uvjetima.

Poslovi skupljanja i odvoza komunalnog otpada obuhvaćaju poslove na čišćenju i skupljanju otpada s javnih površina, otpada koji nastane u kućanstvima, te otpada koji nastane obavljanjem djelatnosti fizičkih i pravnih osoba i njegov odvoz do za to određene i uređene lokacije.

Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina koje obuhvaća skupljanje smeća i drugog otpada s javnih površina, košnju trave, sadnju i održavanje cvjetnjaka, zelenila i drugog ukrasnog bilja, orezivanje stabala, uklanjanje otpalog lišća, granja i sl., uklanjanje pijeska i drugog materijala s javnih površina, uklanjanje snijega s nogostupa i pješačkih staza.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:

- javne prometne površine: nerazvrstane ceste, trgovi, javni prolazi (kroz zgrade, između zgrada i drugi otvoreni prostori ispred zgrada), javne stube, mostovi, parkirališta, pločnici, stajališta javnog prometa i lične javne površine

- javne zelene površine: parkovi, park-šume, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, zelene površine uz ceste u naselju (uz stambene objekte i uz javne objekte), te obale rijeka i slične površine

-  kolodvori, javna parkirališta, površine i objekti namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice i slični prostori.

Članak 6.

Poslove iz prethodnog članka Komunalac je dužan organizirati na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim važećim propisima, a sve u cilju osiguranja pravodobnog, kvalitetnog i stručnog obavljanja poslova.

Uvjete i način obavljanja poslova iz prethodnog članka Komunalac može uređivati i vlastitim aktima koje prije početka njihove primjene mora dostaviti na suglasnost Gradskom poglavarstvu.

Članak 7.

Komunalac d.o.o. ima ovlaštenje u obavljanju poslova koji su mu povjereni ovom odlukom rješavati u pojedinačnim stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.  

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA TEMELJEM KONCESIJE

Članak 8.

Na temelju koncesije obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:

-          prijevoz pokojnika

-          dimnjačarski poslovi.

Članak 9.

Način i uvjeti dodjele koncesije, obveze koncesionara i druga pitanja od značaja za obavljanje ovih komunalnih poslova uređena su posebnim odlukama i to Odlukom o obavljanju poslova prijevoza pokojnika („Glasnik Karlovačke županije“ 43/05) i Odlukom o načinu organiziranja dimnjačarske službe na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 40/04 i 37/06)  koje i dalje ostaju na snazi.

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA TEMELJEM UGOVORA

Članak 10.

Na temelju ugovora  obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:

- čišćenje javnih prometnih površina u zimskim uvjetima

- održavanje nerazvrstanih cesta i gradskih ulica

-  održavanje javne rasvjete.

Uvjeti i način obavljanja poslova iz prethodnog stavka, prava i obveze ugovornih strana, te druga pitanja od značaja za obavljanje predmetnih poslova uređena su posebnim odlukama i to Odlukom o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima („Glasnik Karlovačke županije“ 54/05),  Odlukom o načinu organiziranja poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica („Glasnik Karlovačke županije“ 6/06) i  Odlukom o održavanju javne rasvjete („Glasnik Karlovačke županije“ 28/01 i 43/05).

OBVEZE OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 11.

Komunalac d.o.o., koncesionar te  pravne ili fizička osoba koja komunalne poslove obavlja temeljem ugovora duži su trajno i kvalitetno pružati usluge odnosno obavljati komunalne poslove koji su im povjereni, te u tu svrhu moraju održavati u stanju funkcionalne sposobnosti objekte i uređaje koji omogućuju obavljanje određene djelatnosti i poslova. 

O svakom prekidu usluga ili prestanku obavljanja poslova do kojih dođe uslijed više sile ili drugih razloga na koje njihov vršitelj nije mogao utjecati mora se odmah izvijestiti nadležno tijelo Grada i korisnike usluga, te poduzeti neophodne mjere za otklanjanje uzroka ili na drugi način osigurati pružanje usluga odnosno obavljanje poslova.

Članak 12.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti osiguravaju se iz cijene komunalne usluge, iz komunalne naknade, iz gradskog proračuna i drugih izvora po posebnih propisima, a sve u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge za sve komunalne djelatnosti utvrđuje pravna ili fizička osoba koja pojedinu djelatnost obavlja, a istu primjenjuje po dobivanju suglasnosti od Gradskog poglavarstva, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 13.

S 01. siječnja 2008. godine stavljaju se van snage slijedeće Odluke:

-          Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja javnih površina („Glasnik Karlovačke županije“ 42/01 i 6/06)

-          Odluka o načinu obavljanja poslova skupljanja i odvoza komunalnog otpada („Glasnik Karlovačke županije“ 38/01).

     

Članak 14.

Obavljanje komunalnih poslova iz članka 5. ove Odluke Komunalac preuzima i počinje obavljati od 01. siječnja 2008. godine. 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Glasniku Karlovačke županije“

                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                Željko Požega

© 2018 Komunalac d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates