REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ 
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/11-01/100
URBROJ: 2133/04-01/01-11-3
Slunj, 29. 12. .2011.


Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN 153/09), članka 7. Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109/11) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 25. sjednici održanoj dana 29. 12. 2011. godine, donijelo je


O D L U K U
o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 
(„Glasnik Karlovačke županije“ 13/11. i 38/11.).

Članak 2.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„ Visina naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje se prema građevinskoj (bruto) površini i to kako slijedi:

Za individualne stambene i višestambene zgrade u iznosima:
1.zgrada do 200 m2 (zajednički dio bez stanova) 1.000,00 kn
2.zgrada od 201-400 m2 (zajednički dio bez stanova) 1.000,00 kn
3.zgrada preko 400 m2 (zajednički dio bez stanova) 1.000,00 kn
4. stan, kuća i ostali pomoćni objekti do 200 m2 1.000,00 kn
5. stan, kuća i ostali pomoćni objekti veći od 200 m2 1.000,00 kn

Visina naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju utvrđuje se prema građevinskoj (bruto) površini i to kako slijedi:

Za individualne stambene i višestambene zgrade u iznosima:
1.zgrada do 200 m2 (zajednički dio bez stanova) 1.800,00 kn
2.zgrada od 201-400 m2 (zajednički dio bez stanova) 1.800,00 kn
3.zgrada preko 400 m2 (zajednički dio bez stanova) 1.800,00 kn
4. stan, kuća i ostali pomoćni objekti do 200 m2 1.800,00 kn
5. stan, kuća i ostali pomoćni objekti veći od 200 m2 1.800,00 kn

Visina naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se prema građevinskoj (bruto) površini i to kako slijedi:

Za poslovne zgrade u iznosima:
1.poslovna zgrada bez posebnih dijelova ili poslovni prostor do 500 m2 3.000,00 kn
2.poslovna zgrada bez posebnih dijelova ili poslovni prostor preko 500 m2 4.000,00 kn

Za proizvodne zgrade neovisno o površini ( zajednički dio i poslovni, proizvodni prostori) u iznosu 2.000,00 kn

Za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, zdravstvene ustanove, muzeje, objekte javne prehrane, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene u iznosu 2.000,00 kn

Za objekte za poljoprivrednu djelatnost ili poljoprivredno zemljište neovisno o površini u iznosu 1.200,00 kn.

Za zgrade, građevine športsko-rekreacijske namjene u iznosu 2.000,00 kn

Za sve građevine iz članka 6. ove Odluke naknada za priključenje iznosi 1.000,00 kn“


Članak 3.
Članak 17. mijenja se i glasi:
„Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio nekretnine zasebno.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnina pribraja se površini posebnih dijelova nekretnina iz stavka 1. ovoga članka.

Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao posebne dijelove nekretnine uvode priključci komunalnih vodnih građevina, na te se posebne dijelove nekretnine plaća naknada za priključenje zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 1. ovoga članka.“
Članak 4.
Članak 25. briše se

Članak 5.
U članku 26. broj „25“ briše se.

Članak 6.
Članci „26., 27., 28., 29. i 30.“ postaju članci „25., 26., 27.,28.,i 29.“

Članak 7.
Sve ostale odredbe Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjeni ovom Odlukom.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.


PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

© 2018 Komunalac d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates