REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ 
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/11-01/74
URBROJ: 2133/04-01/01-11-3
Slunj, 10. 10. 2011.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ 153/09) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 22. sjednici održanoj dana 10. 10. 2011. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

 

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine („Glasnik Karlovačke županije“ 13/11) na način da se u članku 26. stavku 1. iza teksta „Grada Slunja“ stavlja točka. 

Članak 2.
Sve odredbe Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.


Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije". 
PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega

© 2018 Komunalac d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates