KOMUNALAC d.o.o.

Društvo za vodopskrbu i odvodnju

Petra Svačića 5, Slunj

Tel: +385 47 777 202

Fax: +385 47 801 818

OIB: 68591579130  

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00


Obračun komunalnih usluga:

+385 47 801 815

radno vrijeme 11:00-15:00

Računovodstvo:

 +385 47 801 816

radno vrijeme 07:00-11:00


Prijava kvarova:

Ivan Grdić, poslovođa 

+385 98 253 738

Mario Kos +385 98 253 879 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ 
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/11-01/32
URBROJ: 2133/04-01/01-11-3
Slunj, 4. 4 . 2011.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN 153/09) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 18. sjednici održanoj dana 4. 4. 2011. godine, donijelo je

O D L U K U
o priključenju na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se :
- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne 
građevine,
- obveza priključenja,
- rokovi za priključenje,
- naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,
- prekršajne odredbe

Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :
1. građevine za javnu vodoopskrbu
2. građevine za javnu odvodnju
Vodne usluge su :
1. usluge javne vodoopskrbe,
2. usluge javne odvodnje.

Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga je komunalno poduzeće koje obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Slunja.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 4.
Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području Grada Slunja, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci.
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, od obveze priključivanja izuzimaju se vlasnici građevina na cjelokupnom području Grada Slunja ako su na zadovoljavajući način pojedinačno osigurali svoje potrebe, a nema odgovarajućih uvjeta za priključivanje odnosne građevine na komunalne vodne građevine.

Članak 5.
U smislu članka 4. stavka 2. ove Odluke smatrati će se da nema odgovarajućih uvjeta za priključenje građevine na komunalne vodne građevine ako bi zbog udaljenosti komunalnih vodnih građevina, konfiguracije terena ili drugih razloga troškovi priključenja bili previsoki, odnosno nesrazmjerni (ukoliko iznosili više od 20 % od vrijednosti građevine).
U smislu članka 4. stavka 2. ove Odluke smatrati će se da su vlasnici na odgovarajući način pojedinačno osigurali svoje odgovarajuće potrebe, ako neškodljivo za zdravlje ljudi i zaštitu okoliša, sukladno posebnim propisima, na drugi način mogu zadovoljiti svoje potrebe.

Članak 6.
Na komunalne vodne građevine mogu se priključiti i objekti koji se prema posebnim zakonskim propisima, odnosno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09 i 57/10) mogu graditi odnosno izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje i bez lokacijske dozvole i to prvenstveno:
- dječja igrališta, 
- građevine na javnoj površini koje se grade sukladno odluci nadležnog tijela Grada, 
- privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija s najdužim rokom trajanja do 90 dana,
-objekti u zaštićenim dijelovima prema odluci javne ustanove koja upravlja tim zaštićenim dijelovima prirode,
- građevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru.


III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 7.
Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine isporučitelju vodnih usluga.
Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.

Članak 8.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se preslika katastarskog plana, odgovarajući dokazi o legalnosti priključenja, dokaz o vlasništvu nekretnine te po potrebi druga dokumentacija na traženje isporučitelja vodnih usluga.

Članak 9.
Isporučitelj vodnih usluga na temelju zahtjeva za priključenje provodi odgovarajući postupak te u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva izdaje uvjete o mogućnostima priključenja koje dostavlja Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje Grada Slunja radi donošenja rješenja o priključenju i obračunu naknade za priključenje. 
Uvjeti isporučitelja komunalnih usluga o mogućnostima priključenja iz prethodnog stavka moraju sadržavati podatke o čestici, odnosno građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka. 
U slučaju nemogućnosti priključenja isporučitelj vodnih usluga dostaviti će podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 2. ovog članka, te navesti razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.
Temeljem dostavljenih uvjeta o mogućnostima priključenja Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje Grada Slunja provodi odgovarajući postupak i donosi rješenje o priključenju ako za priključenje postoje tehnički i drugi uvjeti.
Ako za priključenje ne postoje odgovarajući tehnički i drugi uvjeti, Odsjek donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje.
Rješenje o priključenju iz stavka 4. ovog članka mora sadržavati: podatke o građevnoj čestici, odnosno građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime i prezime, naziv i adresu vlasnika, tehničke osobine priključka, odgovarajuću skicu priključka te odredbu o obvezi plaćanja, iznosu i rokovima plaćanja naknade za priključenje.
Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje iz stavka 5. ovog članka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 2. ovog članka, te razloge zbog kojih se građevina ne može priključiti.
Protiv rješenja iz stavka 4. i 5. ovog članka može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku Karlovačke županije. 

Članak 10.
Građevine izgrađene bez akta o dopuštenju gradnje, kao i građevine za koje se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine.
Izuzetno od odredbe iz prethodnog stavka na komunalne vodne građevine dozvoljeno je priključiti građevine iz članka 6. ove Odluke. 


Članak 11.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.
Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka koji obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga. 


Članak 12.
Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da sam izvede radove iskopa i zatrpavanja koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave na zakonit način, prema pravilima struke uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodno pribavljene suglasnosti za prekop prometnica od tijela koje istom upravljaju.IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA
Članak 13.
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima :
- novoizgrađena građevina,u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen,mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine,
- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje,
- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 14.
Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz članka 13. ove Odluke, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga, Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje Grada Slunja donijeti će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine.
Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog isporučitelju vodnih usluga za izvedbu priključka na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka. 
Protiv rješenja iz prethodnog stavka može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku Karlovačke županije. V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE
Članak 15.
Osim troškova iz članka 11. ove Odluke investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je platiti i naknadu za priključenje, za svaki priključak posebno.


Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu
Članak 16.
Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje se u slijedećim iznosima :
1. za individualne stambene objekte
i višestambene objekte, po svakoj stambenoj jedinici
unutar objekta 1.000,00 kn

2. za poslovne objekte, u iznosu razmjerno njihovoj razvijenoj bruto površini :
- do 400 m² 2.000,00 kn
- od 401m² – 600 m² 3.000,00 kn
- preko 600 m² 4.000,00 kn

3. za stambeno-poslovne objekte :
- stambeni dio prema točki 1. ovog članka,
- poslovni dio prema točki 2. ovog članka

4. za gospodarske građevine ( farme, tovilišta i sl. ), te skladišne prostore, proizvodne hale, sportske
dvorane, društveni i vatrogasni domovi, crkva, groblja, škole 2.000,00 knVisina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu odvodnju

Članak 17.
Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu odvodnju utvrđuje se u slijedećim iznosima:
1. za individualne stambene objekte
i višestambene objekte, po svakoj stambenoj jedinici
unutar objekta 2.000,00 kn

2. za poslovne objekte u iznosu razmjerno njihovoj razvijenoj bruto površini :
- do 400 m² 2.000,00 kn
- od 401m² – 600 m² 3.000,00 kn
- preko 600 m² 4.000,00 kn

3. za stambeno-poslovne objekte :
- stambeni dio prema točki 1. ovog članka,
- poslovni dio prema točki 2. ovog članka

4. za gospodarske građevine (farme, tovilišta i sl.) te skladišne prostore, proizvodne hale, sportske dvorane, društveni i vatrogasni domovi, crkva, groblja, škole 2.000,00 kn.Članak 18.
Obvezniku plaćanja može se odobriti plaćanje naknade u najviše 6 mjesečnih rata, s tim da iznos prve rate ne bude manji od 20% cjelokupnog iznosa naknade za priključenje.

Članak 19.
Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća u ratama, obveznik plaćanja naknade dužan je platiti u roku od 10 dana od pravomoćnosti rješenja iz članka 9. ove Odluke.


Članak 20.
Isporučitelj vodnih usluga ne smije početi s radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje, odnosno uplaćenoj prvoj rati u slučaju obročnog plaćanja.
Članak 21.
Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Grada Slunja a koristi se za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Slunja.Oslobođenje od plaćanja naknade za priključenje
Članak 22.
Gradonačelnik Grada Slunja može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine od zajedničkog odnosno javnog interesa za Grad Slunj, kao što su društveni i vatrogasni domovi, crkve, groblja, športske dvorane, škole, bolnice i slično te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Slunja.


Članak 23.
Obveze plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine oslobođeni su obveznici koje to pravo ostvaruju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04).
Uvjeti i način obračuna naknade za priključenje za obveznike iz prethodnog stavka utvrđuju se sukladno odredbama ove Odluke i posebnih zakonskih propisa.


Članak 24.
Vlasnik građevine može se osloboditi obveze plaćanja naknade za priključenje u slijedećim slučajevima: 
- ukoliko zajedno s ostalim vlasnicima građevina koji žive, odnosno imaju građevine na području izvođenja radova izgradnje glavnog vodoopskrbnog cjevovoda ili glavnog kolektora sufinancira izvođenje radova ili samostalno izvode radove u visini od najmanje 30% ukupne vrijednosti investicije – visina naknade za priključenje umanjuje se za 50% 
- ukoliko zajedno s ostalim vlasnicima građevina koji žive, odnosno imaju građevine na području izvođenja radova izgradnje glavnog vodoopskrbnog cjevovoda ili glavnog kolektora sufinancira izvođenje radova ili samostalno izvode radove (vlastitim radom i sredstvima) u visini od najmanje 50% ukupne vrijednosti investicije – oslobađa se obveze plaćanja naknade za priključenje
- ukoliko priključuje građevinu na mjestu na kojem je ranije postojao priključak na vodoopskrbni sustav ili sustav odvodnje- oslobađa se plaćanja naknade za priključenje u cijelosti .

Članak 25.
Obveze plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom oslobođeni su obveznici s područja MO Popovac, MO Lađevac i MO Furjan koji su sudjelovali u izgradnji lokalne vodovodne mreže.
Popis obveznika iz prethodnog stavka nalazi se u evidenciji isporučitelja vodnih usluga. 
Ukoliko se podnositelj zahtjeva za priključenje ne nalazi u evidenciji iz prethodnog stavka a u trenutku izgradnje vodovodne mreže je imao mogućnost priključenja koju nije iskoristio dužan je podmiriti obveze prema mjesnom odboru prije izdavanja rješenja za priključenje. 

Članak 26.
U slučaju oslobađanja od plaćanja naknade za priključenje iz članka 22., 23, 24. i 25. ove Odluke potrebna sredstva za financiranje građenja komunalnih vodnih građevina iz članka 2. ove Odluke osigurati će se u proračunu Grada Slunja iz sredstava poreznih prihoda. 


VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 27.
U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Gradom Slunjem.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na račun Grada Slunja, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.


VII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 28.
Za radnje suprotne ovoj Odluci kazniti će se za prekršaj:
1. fizička osoba 
- novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 kuna

2. fizička osoba - vlasnik obrta ili druge samostalne djelatnosti
- novčanom kaznom od 300,00 do 5.000,00 kuna 

3. pravna osoba 
- novčanom kaznom od 500,00 do 10.000,00 kuna


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Primjenom ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom („Glasnik Karlovačke županije“ br. 20/03 i 25/05 ) i Odluka o priključenju na javni odvodni sustav na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 20/03 i 25/05 ).


Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.


PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

© 2018 Komunalac d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates